Ανακοίνωση

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων», (αναμένεται απόφαση έγκρισης ΦΕΚ) και προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2018. Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων.


Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης, δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α κύκλου σπουδών.