ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T., καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων», το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, από τις 24/04/2017 ημέρα Δευτέρα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι αναγνωρισμένο από Το Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 9/τ. Β’/08-01-2014) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16-08-2008/ΦΕΚ 148Α/τ. Α’ .

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δεκατρία (13) μαθήματα, καθώς επίσης και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 08/09/2017 ημέρα Παρασκευή.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και λοιπές πληροφορίες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Παντελής Β. Μαλατέστας
Καθηγητής