Τ.Ε.Ι.Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ  -  Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  -  ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αρ Πρωτ.: HΓ-………..………………ΗΜΕΡ/ΝΙΑ…………../…………./…………..ΑΡ. ΜΗΤΡ.ΣΧΟΛΗΣ …....…………………
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………………..ΟΝΟΜΑ…………………………………..…….………
ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ…………………………………………………………………ΟΝ.ΜΗΤΕΡΑΣ……………………………...……….………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………………………………………………………………………..…Τ.Κ………...……………
ΤΗΛ……………………..…..………….………
Παρακαλώ να με εγγράψετε στο …………. Εξάμηνο σπουδών
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θ Ε Θ Ε
101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι * Υ 6     201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ * Υ 6    
102 ΦΥΣΙΚΗ Υ 4 2   202 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ * Υ 6    
103 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Υ 1 2   203 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υ   4  
104 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι * Υ 6     204 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ * Υ 3 2  
105 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Υ 4     205 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Υ 2 2  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :       ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :      
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θ Ε Θ Ε
301 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υ 3 2   401 ΣΥΣΤ.ΑΥΤΟΜ.ΕΛΕΓΧ.( Σ.Α.Ε. Ι ) Υ 3 2  
302 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι * Υ 4 2   402 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι * Υ 4 2  
303 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 4 2   403 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ Υ 4 2  
304 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ 2 2   404 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Υ 3 2  
305 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Υ 2 2   405 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Υ. 2    
306 ΑΓΓΛΙΚΑ (ορολογία) Υ 2     406 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ε.Υ. 2    
307 ΓΑΛΛΙΚΑ  (ορολογία) Υ 2     407 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ Ε.Υ. 2    
308 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ορολογία) Υ 2     408 ΣΥΣΤ. ΔΙΟΙ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υ 2    
309 ΙΤΑΛΙΚΑ (ορολογία) Υ 2     409 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. Ι Ε.Υ. 2    
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :       410 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. Ι Ε.Υ. 2    
411 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. Ι Ε.Υ. 2    
412 ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. Ι Ε.Υ. 2    
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :        
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θ Ε Θ Ε  
501 Σ.Α.Ε. ΙΙ Υ 3 2   601 ΕΣΩΤ. ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ( Ε.Η.Ε.) Ι Υ 3 2  
502 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ Υ 4 2   602 ΣΥΣΤ. ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( Σ.Η.Ε.) Ι Υ 5    
503 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Υ 6 2   603 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ * Υ 4 2  
504 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ   3   604 ΤΕΧΝ.ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ( Τ.Υ.Τ.) Υ 2 2  
505 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛ. Ε.Υ. 2     605 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓ. Ε.Υ. 2    
506 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜ. Ε.Υ. 2     606 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ.ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ε.Υ. 2    
507 ΤΕΧΝ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚ. & ΕΛΕΓΧ.ΠΟΙΟΤ  Ε.Υ. 2     607 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Υ. 2    
508 ΒΙΟΜ. & ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΟΙΝ. Υ 2     608 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Υ 2    
509 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙ Ε.Υ. 2     609 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙΙ Ε.Υ. 2    
510 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙ Ε.Υ. 2     610 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙΙ Ε.Υ. 2    
511 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙ Ε.Υ. 2     611 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙΙ Ε.Υ. 2    
512 ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙ Ε.Υ. 2     612 ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΕΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΙΙΙ Ε.Υ. 2    
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :       ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :      
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α / Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Μ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θ Ε Θ Ε
701 ΕΣΩΤ. ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.( Ε.Η.Ε.) ΙΙ Υ 3 3   801 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ        
702 ΣΥΣΤ. ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( Σ.Η.Ε.) ΙΙ Υ 5 2   802 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ     4  
703 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Υ 3 2   ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :    
704 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ Υ 2 2  
705 ΠΡΟΣΤ.ΗΛ.ΕΓΚ.ΑΠΌ ΥΠΕΡΤΑΣ. Ε.Υ. 2    
706 ΠΡΟΣΤ.ΣΥΣΤ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Υ. 2     ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘ.
707 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣ. Ε.Υ. 2     101-> 201 402->502
708 ΣΥΓΧ.ΣΥΣΤ.ΗΛ.ΚΙΝ & ΗΛ. ΙΣΧ. Ε.Υ. 2     104->202->604 603->703
709 ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. Υ 2     204->304  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :       302->403  
Τα μαθήματα με ένα(*) είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων μαθημ.        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ :        
    Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω είναι αληθινά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………………. Ο/Η ΔΗΛ.   …………………………………

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  1. Πριν δηλώσετε τα μαθήματα να λάβετε υπόψη τον πίνακα προαπαιτούμενων - εξαρτώμενων μαθημάτων.
  2. Σημειώστε σε κύκλο τον κωδικό του μαθήματος και τις αντίστοιχες ώρες. Τα στοιχεία Θ και Ε σημαίνουν Θεωρία και Εργαστήριο αντίστοιχα.
  3. Οι πρωτοεισαγόμενοι σπουδαστές υποχρεούνται να δηλώσουν μαθήματα του τυπικού προγράμματος σπουδών μόνο του Α' εξαμήνου.
  4. Στα επόμενα εξάμηνα ο σπουδαστής δύναται να δηλώσει αριθμό μαθημάτων ίσο με τον αριθμό ωρών που προβλέπει το τυπικό πρόγραμμα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφεται αυξημένο κατά 10 ώρες (θεωρητικά και εργαστηριακά).
  5. Κατά προτεραιότητα και μέχρι την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου δηλώνονται: α) τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν είτε δεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία β) τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου γ) μαθήματα επομένων εξαμήνων. Ο σπουδαστής δεν μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει το θεωρητικό μέρος του.
  6. Κατά την ανανέωση της εγγραφής στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και στις μεταγενέστερες ανανεώσεις, ο σπουδαστής δύναται να δηλώσει μαθήματα μέχρι 35 ώρες. Κατ' εξαίρεση σπουδαστής που για την ολοκλήρωση των σπουδών του οφείλει μέχρι 45 ώρες δύναται να δηλώσει και τις 45 ώρες. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα (άρθρο 4, παρ. 8α5).
  7. Σπουδαστής που έχει λάβει σε εργαστηριακό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος βαθμό τουλάχιστον τέσσερα (4) δύναται να δηλώσει το εργαστηριακό μέρος χωρίς να προσμετρώνται οι ώρες του στο γενικό σύνολο ωρών (άρθρο 12, παρ. 6ε).
  8. Οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν διορθωτική δήλωση σε δύο (2) μαθήματα, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών άρθρο 4 παρ. 8α.
  9. Από τα μαθήματα με την ένδειξη Ε.Υ. δηλώνετε μόνο ένα σε κάθε εξάμηνο.
  10. Στα ξενόγλωσσα μαθήματα (Ορολογία και Κείμενα Ειδικότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει μία εκ των ξένων γλωσσών: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ

Εργαστήρια με καταχωρημένο βαθμό 4,0 (ισχύει για ένα εξάμηνο)

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

 

 

2

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Ε

Δ.Ω.

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Μ.Μ.Ε.

2

2

 

2

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2

2

 

ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ