Header image
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 

Σπουδές-Πτυχιακή


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

  1. Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

  2. Δομή και ανάπτυξη

  3. Κανονισμός σπουδών

  4. Ενδεικτικά φύλλα πτυχιακής

  5. Πρότυπο αξιολόγησης πτυχιακών

  6. Αίτηση πτυχιακής

  7. Φύλλο εκπόνησης πτυχιακής

  8. Εισηγητική έκθεση πτυχιακής

  9. Πρακτικό αξιολόγησης

  10. Κατάλογος κυριοτέρων βιβλιοθηκών

  11. Βιβλιογραφία

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

1.1 Εισαγωγή.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια συγκεκριμένη υποχρέωση των σπουδαστών των ΤΕΙ εντάσσεται στο πλέγμα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και συνίσταται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού ή εφαρμοσμένου θέματος που σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα της παραγωγής ή  υπηρεσιών.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί επίσης το επιστέγασμα στην εξελικτική πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η όλη διαδικασία των Π.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου Ν. 1404/1983 σε συνδυασμό με την από Ε5/2740/28.4.87 οδηγία της ΕΥ/ΤΕΙ του ΥΠΕΠΘ.

 

  1.2 Η συγγραφή των εργασιών έχει στόχο εκτός των άλλων την εξοικείωση των σπουδαστών με τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας.

<<Έρευνα>> είναι η εργασία που έχει σκοπό να προάγει την επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή επεξεργασία νέων θεωριών ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια εργασία ως ερευνητική, είναι η πρωτοτυπία.

<<Τεχνολογική έρευνα>> είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές. Όλες οι μεγάλες σύγχρονες βιομηχανίες και επιχειρήσεις διαθέτουν τμήμα ερευνών.

 

  1.3 θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία μόνο σε τομείς τεχνικούς με την παλιά σημασία του όρου. Ο τεχνικός δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει.

 

  1.4 Οι έρευνες διαφέρουν ως προς τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο κοινό. Ο τελικός στόχος είναι να μπορεί η έρευνα να προσδιορίσει την αντίδραση – συμπεριφορά ατόμων, τη συμπεριφορά υλικών κ.τ.λ.

 

  1.5 Η επιστημονική μέθοδος έρευνας περιλαμβάνει προσδιορισμό του προβλήματος, συλλογή δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση στατιστικής και ερμηνεία των ευρημάτων. Τα τέσσερα βήματα πραγματοποιούνται από τον ερευνητή παράλληλα και ταυτόχρονα προσφέροντας και δυνατότητες για μια συνεχή επανεξέταση και επανεκτίμηση της διατύπωσης του αρχικού προβλήματος. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων στην έρευνα, ονομάζεται μέτρηση. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η αξιολόγηση των μαθητών.

 

  1.6 Η σύγχρονη βιομηχανία και επιχείρηση και γενικά η σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα. Η έρευνα συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στην σχεδίαση νέων προϊόντων για βελτίωση της ποιότητας ζωής κ.λ.π. Είναι γνωστό ότι βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας είναι οι έντονες μεταβολές η έρευνα είναι ο βασικός συντελεστής για τις μεταβολές αυτές που έχουν σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την εξυπηρέτηση νέων κοινωνικών συνθηκών.

 

  1.7 Τα πορίσματα και η διαδικασία μιας έρευνας η πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: α) Περιγραφή του προβλήματος – Στο κεφάλαιο αυτό ο μελετητής περιγράφει με ακρίβεια τα ερωτήματα στα οποία προσπάθησε να δώσει απάντηση η εργασία. Β) Περιγραφή του σκοπού της έρευνας – Στο κεφάλαιο αυτό ο μελετητής αναλύει και εξηγεί τους λόγους (από την πλευρά του) για τους οποίους πραγματοποίηση την εργασία. Γ) Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα – Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής αναλύει την χρησιμότητα της έρευνας, που πραγματοποίησε στο κοινωνικό σύνολο. Η ανάλυση αυτή, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις του μελετητή καθώς και το μέγεθος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε. Ο μελετητής, θα πρέπει να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση χρησιμοποιώντας όλη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξηγήσει γιατί η ικανοποίηση του στόχου (στόχων) που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, βελτιώνουν την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα που αναφέρεται η έρευνα, Προσθέτουν δηλαδή κάτι στην υπάρχουσα γνώση. Δ) Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας – Η διαμόρφωση της υπόθεσης, έχει ιδιαίτερη σημασία για μία έρευνα και αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η διαδικασία της έρευνας. Με βάση τις γνώσεις του και τη βιβλιογραφία που μελέτησε ο ερευνητής, διατυπώνει μια υπόθεση σε σχέση με τη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που μελετάει π.χ. Η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί ΙΙ < 3,10 ώρες (που είναι πραγματοποιήσιμος χρόνος , με βάση τα γνωστά μέχρι σήμερα) και βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση. Ε) Ανάλυση των παραμέτρων  που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας – Σε πειράματα πάντοτε υπάρχουν παράμετροι που ίσως επηρεάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα και που θεωρούνται από τον μελετητή σαν αμελητέες. Οι συγκεκριμένες παράμετροι, θα πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια από τον μελετητή. Ζ) Περιγραφή των ορίων – περιορισμών της έρευνας – Στο κεφάλαιο αυτό ο εξερευνητής αναλύει όλους τους συντελεστές που τείνουν να περιορίσουν την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων π.χ. 1. Ο αριθμός των πειραμάτων 2. Η χρονική διάρκεια της έρευνας. 3. Ο τρόπος ανάλυσης των πειραματικών αποτελεσμάτων. Οι περιορισμοί σε μία έρευνα καθορίζουν και το πόσο μπορούν να γενικευθούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Η) Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής – Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία που ακολούθησε ο μελετητής στην έρευνά του. Ο σκοπός είναι να προσφέρει ο ερευνητής στον αναγνώστη μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οργάνωσε τη μελέτη του, πραγματοποίησε τα πειράματά του, ανέλυσε τα πειραματικά αποτελέσματα και έγραψε τη σχετική έκθεση πάνω στην έρευνα – μελέτη που πραγματοποίησε. Έτσι ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να κρίνει μόνος του. Θ) Ορισμοί – Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί των διάφορων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για αποφυγή σύγχυσης και παρερμηνεύσεων. Ζ) Συμπεράσματα – Ο τίτλος και τα συμπεράσματα θα πρέπει να διαμορφώνονται απλά, λιτά και να περιγράφουν πλήρως την ερευνητική διαδικασία. Σχετικά με τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων θα πρέπει : 1. Να μη χρησιμοποιούνται στη διατύπωση  κατά το δυνατόν τεχνικοί όροι, ώστε να γίνονται αντιληπτά από μη ειδικούς και γενικά από τον κοινό άνθρωπο. Έτσι ο καθένας ή ένας μεγάλος αριθμός ατόμων θα μπορεί να ωφεληθεί από τα ερευνητικά αποτελέσματα. 2. Να συσχετίζονται τα συμπεράσματα με την υπόθεση που έγινε στην αρχή της έρευνας. Κ) Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές – ερευνητές. Βασιζόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας ο ερευνητής θα προτείνει τομείς που θεωρεί ότι πρέπει να διαλευκανθούν στο μέλλον με νέες έρευνες.

 

  1.8 Τα μέρη του κειμένου έρευνας και πτυχιακής εργασίας. Το κείμενο της έρευνας στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελείται κυρίως από τα παρακάτω μέρη : α) Τα προκαταρκτικά στοιχεία β) Την εισαγωγή γ) Το κύριο μέρος της έρευνας δ) Τα στοιχεία αναφοράς ε) Τον επίλογο.

 

  1.9 Η ερευνητική διαδικασία και τα στάδια της – Με τα πρώτα στάδια ο ερευνητής σχεδιάζει μια κατάσταση και καταστρώνει τη στρατηγική συγκέντρωσης πληροφοριών. Η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών, η επεξεργασία τους και η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καλύπτουν επίσης περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου της έρευνας. Ο υπόλοιπος χρόνος απορροφάται από τη διαδικασία της συγγραφής της έκθεσης της έρευνας. Τα στάδια είναι τα εξής : 1. Τα κίνητρα του ερευνητή για τη διεξαγωγή της έρευνας. 2. Καθορισμός του προβλήματος της έρευνας. 3. Η ανασκπόπηση της σχετικής με το πρόβλημα βιβλιογραφίας. 4. Η διατύπωση των υποθέσεων της εργασίας. 5. Η κατάρτιση του σχεδίου της έρευνας α) Ψυχοπαιδαγωγική μέτρηση : κριτήρια και όργανα β) Δειγματοληψία γ) Προϋπολογισμός 6. Η εκλογή της μεθόδου και των τεχνικών συλλογής των δεδομένων 7. Η συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων. 8. Η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων καθώς και η ανακοίνωση των πορισμάτων της έρευνας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ <<ΕΡΕΥΝΑ>>

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

(FEASIBILITY STUDY)

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

-

Ενδιαφέροντα του ερευνητή

-

Ανάγκη για συμπλήρωση γνώσεων

-

Συζήτηση με τον καθηγητή

 

 

-

Διαθεσιμότητα πληροφοριών

-

Απαιτήσεις σε μηχανικό εξοπλισμό

-

Απαιτήσεις σε υλικά

-

Χρονικοί - Οικονομικοί περιορισμοί

-

Κατασκευαστές

-

Δημόσιοι οργανισμοί

-

Βιβλιογραφία

-

Ειδικοί

-

Σκοπός

-

Κοινωνικές ανάγκες που θα εξυπηρετηθούν

-

Περιορισμοί

-

Υπόθεση

-

Διαδικασία κ.τ.λ.

-

Μηχανήματα

-

Αριθμός δοκιμών

-

Αξιοπιστία

-

Μηχανήματα

-

Αριθμός δοκιμών

-

Αξιοπιστία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Δομή και περιεχόμενο
Η έκταση και η διάταξη του περιεχόμενου των Π.Ε. εξαρτάται απο το είδος και τις απαιτήσεις του θέματος. Σε
κάθε περίπτωση το τελικό κείμενο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 32 κανονικών δακτυλογραφημένων σελίδων ανά σπουδαστή που συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης. Στον αριθμό αυτό, περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα
σχέδια, διαγράμματα, πίνακες, διαφάνειες, μακέτες κλπ. Με κατάλληλη κατά περίπτωση, μέθοδο αντιστοίχησης.

Σε κάθε Π.Ε., εκτός απο την κυρία ανάπτυξη του θέματος, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται:

Α. Εξώφυλλο - τίτλος:

Η πρώτη έντυπη σελίδα της επιστημονικής μελέτης, περιέχει τον τίτλο της έρευνας. Σε περίπτωση που ο τίτλος της έρευνας είναι μεγαλύτερος απο μια γραμμή, τότε γράφεται συνήθως σαν ανεστραμμένη πυραμίδα.
Πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατό οι κάθε είδους συντομογραφίες, ξενικές λέξεις, τύποι μαθηματικοί και
δείκτες. Ο τίτλος της επιστημονικής μελέτης κρίνεται σκόπιμο να γράφεται με κεφαλαία γράμματα, για την
εύκολη αποσαφήνιση του απο τα υπόλοιπα στοιχεία που καταχωρούνται στη πρώτη σελίδα. Η σελίδα του
τίτλου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Το εκπαιδευτικό ή το ερευνητικό ίδρυμα προς το οποίο υποβάλλεται η επιστημονική μελέτη
 • Ακολουθεί ο τίτλος της Π.Ε.
 • Το είδος της επιστημονικής μελέτης (πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, διδακτορικής διατριβής κλπ), αν υποβάλλεται σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ κλπ.
 • Το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή
 • Τον τόπο και το έτος έκδοσης

Β. Έκφραση ευχαριστιών

Οι χαρακτηρισμοί των ευχαριστιών θα πρέπει να διακρίνονται για την απλότητα, σεμνότητα, ευγένεια, εγκράτεια και συντομία τους.

Γ. Περίληψη της επιστημονικής μελέτης

Η περίληψη της επιστημονικής μελέτης αναφέρεται μετά τη σελίδα του τίτλου και έχει σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για το θέμα της εργασίας, για το είδος του προβλήματος, τη μέθοδο της έρευνας που ακολουθήθηκε, για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Τα στοιχεία που πρέπει να διέπουν την περίληψη είναι η σαφήνεια και η συντομία. Στην περίληψη πρέπει να αποφεύγονται τα δάνεια αποσπάσματα και οι βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

Δ. Περιεχόμενα

Τα περιεχόμενα να βρίσκονται στην αρχή του βιβλίου, για να γνωρίζει ο αναγνώστης την πορεία του βιβλίου. Τα περιεχόμενα αναφέρουν τους τίτλους των κεφαλαίων και τις επιμέρους υποδιαιρέσεις των κεφαλαίων. Οι τίτλοι των κεφαλαίων γράφονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ στις επιμέρους υποδιαιρέσεις γράφονται με κεφαλαία
γράμματα μόνο το πρώτο γράμμα καθώς επίσης και το πρώτο γράμμα των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμίων, ρημάτων και επιρρημάτων, ενώ όλα τα άλλα γράφονται με πεζά γράμματα.

Τα κεφαλαία συνήθως καταχωρούνται με την ακόλουθη σειρά
1.
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.3.1.
 1.3.2.
2.
 2.1.
 2.2.

Ε. Πίνακες

Ο κατάλογος πινάκων αποτελείται απο τρεις στήλες. Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τον αριθμό του πίνακα, η δεύτερη στήλη τον τίτλο του πίνακα και η Τρίτη στήλη τη σελίδα του κειμένου που βρίσκεται ο πίνακας.

ΣΤ. Σχήματα (γραφικές παραστάσεις)

Ο κατάλογος σχημάτων, περιλαμβάνει κάθε σχήμα με τον αριθμό του, τον τίτλο του καθώς επίσης και τη σελίδα του κειμένου της έρευνας. Οι κάθε είδους παραστάσεις θεωρούνται και αυτές σχήματα. Οι φωτογραφίες και οι εικόνες, που τυχόν υπάρχουν στο κείμενο της έρευνας αναφέρονται σε ξεχωριστό τμήμα μέσα στον κατάλογο.

Ζ. Πρόλογος

Ο πρόλογος παρότι βρίσκεται στην αρχή κάθε εργασίας, γράφεται τελευταίος και τούτο γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η επιστημονική μελέτη, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε τη τελική της μορφή, που θα μας βοηθήσει να
καταλήξουμε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ο πρόλογος είναι προαιρετικός και συνήθως γράφεται όταν
θέλουμε να εξηγήσουμε τους λόγους που μας ώθησαν να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη έρευνα. Στον  πρόλογο δίνονται πολύ γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας, καθόσον οι επιμέρους λεπτομερείς πληροφορίες καταχωρούνται στο κύριο μέρος της έρευνας. Ο πρόλογος με άλλα λόγια διευκολύνει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο της επιστημονικής μελέτης.
Ο πρόλογος διαφέρει απο την εισαγωγή η οποία ενσωματώνεται οργανικά στην επιστημονική μελέτη. Σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τη μία ή το πολύ τις δυο σελίδες.

Η. Σελιδοποίηση

Κατά το στάδιο της σελιδοποίησης το τυπωμένο κείμενο της επιστημονικής εργασίας αποκτά την κανονική του μορφή. Στο κάτω μέρος της σελίδας, να καταχωρούνται "να πέφτουν" οι σχετικές με το κείμενο σημειώσεις. Μερικά ακόμη στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στα τυπογραφικά δοκίμια είναι η μορφή των γραμμάτων.
Η καλή ποιότητα του χαρτιού, η καλή εμφάνιση των εικόνων και φωτογραφιών μέσα στο κείμενο κλπ. Ακόμη κατά το στάδιο της σελιδοποίησης γίνεται και η αρίθμηση του κειμένου της επιστημονικής εργασίας.

Θ. Παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη

Γράφεται δηλαδή πρώτα το επίθετο του συγγραφέα ακολουθούμενο απο κόμμα, κατόπιν το αρχικό του μικρού του ονόματος ακολουθούμενο απο κόμμα και ακολουθεί εντός εισαγωγικών ο τίτλος του βιβλίου με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Μετά σημειώνεται ο εκδοτικός οίκος και η διεύθυνση του και τέλος αναφέρεται και η ημερομηνία εκδόσεως.

 

3. Κανονισμός πτυχιακής εργασίας

3.1. Επιλογή και ανακοίνωση θεμάτων

Τα θέματα των Π.Ε. προτείνονται απο τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π. εγγράφως προς την αντίστοιχη απο την άποψη του γνωστικού αντικειμένου του θέματος.

Προτάσεις για θέματα Π.Ε. έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και οι σπουδαστές ή οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Στην περίπτωση αυτή οι προτάσεις τίθενται στη κρίση μέλους του Ε.Π. το οποίο εφόσον θεωρεί θετική την πρόταση, εισηγείται την Πτυχιακή Εργασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται απο την παρούσα οδηγία. Η   συνέλευση της Ο.Μ. συγκαλείται με φροντίδα του αντίστοιχου Υπεύθυνου το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου ή 15 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, με αποκλειστικό αντικείμενο την αξιολόγηση και έγκριση των θεμάτων που προτείνονται απο τα μέλη του Ε.Π., καθώς και τον ορισμό του επιβλέποντα καθηγητή για κάθε θέμα.

Τα θέματα των Π.Ε. μετά την έγκριση τους απο την συνέλευση της Ο.Μ., ανακοινώνονται στους σπουδαστές το αργότερο μέχρι την 20η Μαϊου ή 20η Δεκεμβρίου, αντίστοιχα προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την   ανάληψη της εκπόνησης τους. Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην
Γραμματεία του τμήματος μέχρι την 31 Μαϊου ή την 15 Ιανουαρίιου για τα δύο εξάμηνα που ακολουθούν.

3.2. Ανάθεση θεμάτων

Οι αιτήσεις των σπουδαστών για την ανάληψη εκπόνησης πτυχιακών εργασίων διαβιβάζονται απο την Γραμματεία στον Καθηγητή που έχει οριστεί ως επιβλέπων για το αντίστοιχο θέμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται απο τον επιβλέπονται με κριτήριο την επίδοση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του θέματος καθώς και τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο επιβλέπων καθηγητής ανακοινώνει τα ονόματα των σπουδαστών που αναλαμβάνουν την εκπόνηση κάθε Π.Ε. το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου και 31 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Οι σπουδαστές που δεν επιλέχθησαν για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές αιτήσεις σε διάστημα δυο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών μετά την παραπάνω προθεσμία, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μόνο για πτυχιακές εργασίες που δεν ανατέθηκαν σε συναδέλφους τους. Οι αντίστοιχοι επιβλεποντες καθηγητές μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) το πολύ εργάσιμων ημερών απο την υποβολή των αιτήσεων, ανακοινώνουν τα ονόματα των σπουδαστών που θα αναλάβουν την εκπόνηση αυτών των Π.Ε.
Η τυπική έναρξη εκπόνησης των Π.Ε. συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

3.3. Παρακολούθηση της εκπόνησης

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο σπουδαστής παρουσιάζει την πρόοδο της εργασίας του στον επιβλέποντα  καθηγητή και πραγματοποιεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες του
επιβλέποντος . Άρθρα και βιβλία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την Π.Ε. παρουσιάζονται στον επιβλέποντα και  καταγράφονται λεπτομερώς στη βιβλιογραφία.

Πριν αρχίσει η εκπόνηση της Π.Ε. ο σπουδαστής ή οι σπουδαστές που την ανέλαβαν, είναι υποχρεωμένοι να
υποβάλλουν στον επιβλεποντα το περίγραμμα της καθώς και την βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
Ο επιβλέπων, εκτός απο την παρακολούθηση της εξέλιξης της Π.Ε., φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και εξοπλισμό. Ακόμα εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος για τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά καθώς και για την χρησιμοποιήση υπηρεσιών μελών του   Ε .Τ.Π.εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

Η διάρκεια της εκπόνησης των Π.Ε. είναι ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί μέχρι ένα ακόμα εξάμηνο, ύστερα απο αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα και αντίστοιχα έγκριση του υπεύθυνου της Ο.Μ. Επίσης με την ίδια διαδικασία, είναι δυνατή η επέκταση του χρόνου εκπόνησης πέρα απο τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών.
Διακοπή της εκπόνησης Π.Ε. επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ύστερα απο αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση του συμβουλίου του τμήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διακοπή θα είναι διαρκείας τουλάχιστον ενός και το πολύ τριών εξαμήνων ενώ θα τηρείται το μέγιστο του συνολικού χρόνου εκπόνησης, δηλ. δυο εξάμηνα.

3.4. Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της και ύστερα απο έγκριση του επιβλέποντα κάθε Π.Ε. υποβάλλεται σε 4 (τέσσερα) πλήρη αντίγραφα στην γραμματεία του τμήματος.
Σε διάστημα το πολύ ενός μήνα απο την ημερομηνία υποβολής της Π.Ε., ο επιβλέπων συντάσσει και καταθέτει
μέσω πρωτοκόλλου στην ίδια γραμματεία εισηγητική έκθεση.
Σε διάστημα δέκα ημερών απο την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, εκ μέρους του επιβλέποντα καθηγητή, η γραμματεία του τμήματος οφείλει να διανέμει "επί αποδείξει" στα μέλη της τριμελούς επιτροπής την εισηγητική έκθεση μαζί με ένα αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας του σπουδαστή.
Με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την αξιολόγηση της Π.Ε., στην οποία οπωσδήποτε συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής - εισηγητής καθηγητής.
Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται και η ημερομηνία ( σε διάστημα 10 ημερών το πολύ ) και η ώρα παρουσίασης της Π.Ε., μέσα στο χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων.
Την παρουσίαση της Π.Ε. μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής και να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους σπουδαστές που την εκπόνησαν.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της Π.Ε. μετά την ουσιαστική εξέταση των σπουδαστών σε σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας, αποφασίζουν ύστερα απο πρόταση του επιβλέποντα για τον βαθμό που θα δοθεί στην Π.Ε. ή σε καθένα απο τους σπουδαστές που την εκπόνησαν.

Αν η Π.Ε. κριθεί ελλιπής αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία και επαναλαμβάνεται η διαδικασία
υποβολής και παρουσίασης όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. Η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής και παρουσίασης δεν μπορεί να γίνει πριν την πάροδο ενός μήνα απο την τελευταία παρουσίαση της.

 

3.5. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη Ε.Π. άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος του ΤΕΙ, μετά απο κοινή απόφαση των συμβουλίων των δυο τμημάτων.

webmaster: G.Ioannidis